Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De laatste wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden op 24-09-2018.

Als je vragen hebt neem dan contact op met ons.

Artikel 1. Definities

 • 1.1 De Lipdub Specialist: opdrachtnemer die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • 1.2 Opdrachtgever: de wederpartij (of zijn/haar vertegenwoordiger) van de De Lipdub Specialist.
 • 1.3 Overeenkomst: een contract tussen Opdrachtgever en De Lipdub Specialist betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 • 1.4 Lipdub: een videoclip welke in een non-stop shot wordt gefilmd.
 • 1.5 Lipdub.tv: handelsnaam van De Lipdub Specialist.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden

 • 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, reservering, prijsopgave en iedere overeenkomst tussen De Lipdub Specialist en Opdrachtgever.
 • 2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Lipdub Specialist zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 • 2.3 Waar in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
 • 2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Lipdub Specialist erkend.
 • 2.5 In het geval de Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 • 2.6 Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Lipdub Specialist.
 • 3.2 De opdracht en/of aanbetaling en/of betaalde factuur en/of digitale reservering en/of getekende offerte van Opdrachtgever geldt als acceptatie van De Lipdub Specialist haar Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden De Lipdub Specialist eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door De Lipdub Specialist en/of een door De Lipdub Specialist verzonden factuur of bevestiging van reservering staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
 • 3.4 Indien niet binnen acht dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn De Lipdub Specialist en Opdrachtgever hieraan gebonden.
 • 3.5 Aanbiedingen van De Lipdub Specialist gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 3.6 De Lipdub Specialist kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen/Prijsverhoging

 • 4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (btw) en inclusief reisuren, reis- en verblijfskosten.
 • 4.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 • 4.3 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden De Lipdub Specialist niet.
 • 4.4 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
 • 4.5 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

Artikel 5. Verwerkingstijd

 • 5.1 De levertijd van foto’s, video’s en overige producties bedraagt drie weken, tenzij schriftelijk en/of per e-mail anders is aangegeven.

Artikel 6. Verzending product(en)

 • 6.1 Zodra de downloadlink of dvd van de workshop verzonden is, ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij De Lipdub Specialist.
 • 6.2 Mocht Opdrachtgever de downloadlink of dvd van een workshop niet hebben ontvangen, dan zal De Lipdub Specialist na het ontvangen van de melding deze voor de tweede keer kosteloos toezenden.
 • 6.3 Bij de tweede melding zal de dvd aangetekend en verzekerd met bijbehorende kosten verzonden worden. De kosten voor het aangetekend en verzekerd verzenden is voor rekening van Opdrachtgever. Het is altijd mogelijk om de dvd op afspraak op te halen bij De Lipdub Specialist.

Artikel 7. Ontbinding

 • 7.1 Onverminderd de rechten van De Lipdub Specialist op basis van de wet is De Lipdub Specialist gerechtigd -door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever, indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Lipdub Specialist omstandigheden ter kennis komen die De Lipdub Specialist goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien De Lipdub Specialist bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van Opdrachtgever, een eigen aanvraag tot faillissement door Opdrachtgever, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
 • 7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Lipdub Specialist zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Lipdub Specialist bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De Lipdub Specialist geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De Lipdub Specialist en/of toeleveranciers, storingen in het vaste internet of mobiel internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
 • 8.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Lipdub Specialist de verbintenis had moeten nakomen.
 • 8.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Lipdub Specialist niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 8.4 Indien De Lipdub Specialist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Betaling

 • 9.1 De betaling van workshop dient zeven dagen voor aanvang van de workshop volledig zijn voldaan. Contante- en pinbetalingen zijn enkel in overleg mogelijk.
 • 9.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • 9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van De Lipdub Specialist en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens De Lipdub Specialist onmiddellijk opeisbaar.
 • 9.4 Indien De Lipdub Specialist haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is Opdrachtgever een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van € 250,-.
 • 9.5 Indien De Lipdub Specialist kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Reiskosten

 • 10.1 Er wordt afhankelijk van de afstand een bedrag voor reisuren, reis- en verblijfskosten in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit bedrag wordt verwerkt in de offerte en/of all-in prijs.

Artikel 11. Reserveringskosten en aanbetaling

 • 11.1 Per workshop vraagt De Lipdub Specialist reserveringskosten ter hoogte van € 50,- tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze reserveringskosten krijgt Opdrachtgever niet terug bij annuleren van de workshop. De reserveringskosten worden bij doorgang van de workshop in mindering gebracht van de restant factuur.
 • 11.2 Per workshop vraagt De Lipdub Specialist bij particuliere groepen een aanbetaling van € 50,- en bij zakelijke reserveringen een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De aanbetaling wordt bij doorgang van de workshop in mindering gebracht van de restant factuur.

Artikel 12. Annuleren

 • 12.1 Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert of het aantal deelnemers wijzigt, dan is hij verplicht de door De Lipdub Specialist al aangeschafte of gehuurde materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen, werkuren en sociale lasten, over te nemen of betalen.
 • 12.2 Opdrachtgever is voorts verplicht De Lipdub Specialist te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 • 12.3 Slecht weer (regen, hagel, storm e.d.) is geen geldige reden voor de annulering van de workshop. Opdrachtgever dient zelf voor een binnenlocatie te zorgen. Ook als er tijdens de workshop slecht weer voordoet. Bij slecht weer zonder binnenlocatie zijn wij genoodzaakt de workshop te onderbreken of te beëindigen. Het factuurbedrag zal wel volledig in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
 • 12.4 Workshops kunnen bij De Lipdub Specialist telefonisch of per e-mail tot 30 dagen van tevoren worden geannuleerd, zonder verdere kosten met uitzondering van de onderdelen genoemd bij 12.1 en de reserveringskosten, genoemd bij 11.1.
 • 12.5 Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen van tevoren wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimumbedrag van € 100,- plus de eventuele extra gemaakte kosten genoemd bij 12.1.
 • 12.6 Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen van tevoren wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimumbedrag van € 250,- plus de eventuele extra gemaakte kosten genoemd bij 12.1.
 • 12.7 Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt het volledige factuurbedrag plus de eventuele extra gemaakte kosten genoemd bij 12.1 in rekening gebracht.

Artikel 13. Af- en aanmelden van deelnemers

 • 13.1 Particulieren groepen tot en met 30 deelnemers kunnen tot zeven dagen van tevoren deelnemers afmelden, met een maximum verschil van 15% van het aantal oorspronkelijke deelnemers. Het factuurbedrag wordt dan opnieuw berekend volgens onze op dat moment geldende prijslijsten en/of tarieven. Het nieuwe factuurbedrag is geen geldige reden voor annulering. Afmelden onder het minimumaantal deelnemers voor de arrangementen is niet mogelijk.
 • 13.2 Particulieren groepen tot en met 30 deelnemers kunnen binnen zeven dagen voor aanvang geen deelnemers meer afmelden. Het volledige factuurbedrag voor alle deelnemers wordt dan in rekening gebracht. Hierbij geldt ook ziekte van een deelnemer die niet aanwezig kan zijn of eventueel tijdens de workshop ziek wordt, hiervoor wordt wel het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
 • 13.3 Particulieren groepen met meer dan 31 deelnemers kunnen geen deelnemers afmelden. Indien er minder deelnemers komen, dan blijft het factuurbedrag gelijk aan het oorspronkelijke factuurbedrag.
 • 13.4 Zakelijke reserveringen kunnen geen deelnemers afmelden.
 • 13.5 Extra deelnemers aanmelden kan bij particulieren en zakelijke reserveringen tot 12 uur van tevoren. Het factuurbedrag wordt dan opnieuw berekend volgens onze op dat moment geldende prijslijsten en/of tarieven. Het nieuwe factuurbedrag is geen geldige reden voor annulering.
 • 13.6 Indien u tijdens de workshop met meer deelnemers komt dan telefonisch of per e-mail afgesproken, dan wordt het factuurbedrag opnieuw berekend volgens onze op dat moment geldende prijslijsten en/of tarieven plus € 25,- administratiekosten.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en portretrecht

 • 14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De Lipdub Specialist geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij De Lipdub Specialist.
 • 14.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen.
 • 14.3 Foto’s gemaakt door De Lipdub Specialist, tijdens een workshop, kunnen worden gepubliceerd op de website en Social Media kanalen van De Lipdub Specialist (en al haar dochterondernemingen) en/of voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 14.4 Video’s gemaakt door De Lipdub Specialist, tijdens een workshop, kunnen worden gepubliceerd op een online videoplatform en/of worden getoond op de website en Social Media kanalen van De Lipdub Specialist (en al haar dochterondernemingen) en/of voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • 15.1 De Lipdub Specialist is niet aansprakelijk voor ongelukken en letsel opgedaan voor, tijdens en na de workshop.
 • 15.2 Workshops voor kinderen dienen altijd onder toezicht te zijn van een ouder, begeleider of leerkracht. De Lipdub Specialist stelt zich niet verplicht om kinderen in de gaten te houden.
 • 15.3 De Lipdub Specialist stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s, video’s of producties dan normaal door omstandigheden zoals: deelnemers die niet op de foto en/of video willen, gemaakte foto’s en/of video’s door deelnemers zelf of (onverwachtse) weersverandering.
 • 15.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van eigen apparatuur (zoals: computers, fotocamera’s, videocamera’s, computersoftware, stroomvoorzieningen) en de beschikbare ruimte voor het uitvoeren van de workshop.
 • 15.5 Schade aan, verlies van of diefstal van de ter beschikking gestelde attributen, verkleedkleren en apparatuur van De Lipdub Specialist wordt in zijn geheel op Opdrachtgever verhaald. Tevens zal Opdrachtgever in geval van diefstal of molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, c.q. de molestschade is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan De Lipdub Specialist verstrekken.
 • 15.6 Opdrachtgever dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door Opdrachtgever vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen bij De Lipdub Specialist. Indien er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd, zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die Opdrachtgever, voor rekening van die Opdrachtgever komen.
 • 15.7 Opdrachtgever dient zelf alle deelnemers te informeren over deze Algemene Voorwaarden en dient gemachtigd te zijn namens alle deelnemers te tekenen voor akkoord.

Artikel 16. Verkleedkoffers

 • 16.1 Het gebruiken van onze verkleedkoffers geschied te allen tijde onder toezicht van ten minste één volwassene en vallen onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 • 16.2 De Lipdub Specialist kan niet aansprakelijk worden gesteld op letsel en/of schade voortvloeiende uit het onjuist gebruiken van de verkleedkoffers.
 • 16.3 De materialen worden door De Lipdub Specialist vooraf gecontroleerd en nagekeken op eventuele gebreken. De betreffende koffer zal altijd compleet, schoon en in goede staat aan Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
 • 16.4 Opdrachtgever is verplicht eventuele gebreken aan De Lipdub Specialist te melden.
 • 16.5 Bij diefstal, verlies of schade van de materialen wordt de kostprijs voor het opnieuw aanschaffen van de materialen bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 17. Muziek, licenties en auteursrechtelijk materiaal

 • 17.1 Opdrachtgever verklaart alle van toepassing zijnde vergoedingen en toestemmingen aan derden (bijvoorbeeld de vergoeding die dient te worden voldaan aan Sena, Buma/Stemra e.a. in het geval er gebruik wordt gemaakt van muziek bij videoproducties) te hebben voldaan en vrijwaart De Lipdub Specialist voor claims van derden wegens het niet voldoen van de betaling. Iedere mogelijke claim, ook na afloop van de workshop, zal door Opdrachtgever worden voldaan.
 • 17.2 Indien bij de synchronisatie van AV-producten muziekwerken zullen worden vastgelegd op geluids- en/of beelddragers en/of vastgelegde muziekwerken zullen worden verveelvoudigd op geluids- en/of beelddragers, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de daartoe noodzakelijke toestemming c.q. licenties van STEMRA respectievelijk SENA.
 • 17.3 De voorwaarden, de reikwijdte en het gebruiksdoel van de door STEMRA c.q SENA verleende toestemming zal door Opdrachtgever aan De Lipdub Specialist worden meegedeeld. Opdrachtgever dient er van bewust te zijn dat voor ieder nadere en/of andere vastlegging en/of verveelvoudiging opnieuw toestemming van STEMRA c.q. SENA is vereist. De Lipdub Specialist aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebruik door Opdrachtgever van een muziekwerk in strijd met de door STEMRA c.q. SENA verleende toestemming en Opdrachtgever zal De Lipdub Specialist terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen.
 • 17.4 Voor iedere openbaarmaking van een muziekwerk dient toestemming verkregen te worden van BUMA c.q SENA. Diegene die een muziekwerk openbaar maakt, dient terzake verschuldigde vergoeding aan BUMA c.q. SENA af te dragen. De Lipdub Specialist aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het geval een door De Lipdub Specialist vastgelegd en/of verveelvoudigd muziekwerk op geluids- en/of beelddragers openbaar gemaakt wordt, zonder de vereiste toestemming van BUMA c.q. SENA of in strijd met de aan die toestemming verbonden voorwaarden.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

 • 18.1 De Lipdub Specialist heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • 18.2 Partijen zijn het erover eens dat De Lipdub Specialist ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 18.3 De Lipdub Specialist staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
  • In de Privacyverklaring op de website van De Lipdub Specialist is na te lezen welke gegevens De Lipdub Specialist verwerkt.

Artikel 19. Inzet freelancers en zzp-ers/uitbesteding werkzaamheden

 • 19.1 De Lipdub Specialist maakt gebruik van diensten van derden (freelancers en zzp-ers) voor het uitvoeren en monteren van de workshops. Dit zijn geen medewerkers van De Lipdub Specialist. Opdrachtgever geeft De Lipdub Specialist toestemming om, in het kader van de Overeenkomst, deze derden in te schakelen voor het verzorgen van de workshop. Deze derden verwerken ook persoonsgegevens van Opdrachtgever en worden gezien als ‘subverwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 19.2 De Lipdub Specialist zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.
 • 19.3 Indien De Lipdub Specialist het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal De Lipdub Specialist de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van De Lipdub Specialist.
  • 19.3.1 Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
  • 19.3.2 Indien Opdrachtgever binnen de termijn van twee weken bezwaar maakt tegen het voornemen van De Lipdub Specialist om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen.
  • 19.3.3 Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van De Lipdub Specialist, dan is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen.
  • In de Privacyverklaring op de website van De Lipdub Specialist is na te lezen welke (geringe) persoonsgegevens De Lipdub Specialist deelt met de freelancers en zzp-ers voor het adequaat uitvoeren van de workshop.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 • 20.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Lipdub Specialist is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Geschillen

 • 21.1 Opdrachtgever is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.